1.AFP-10 จานทรงตื้น 10"

1.AFP-10 จานทรงตื้น 10″

2.AFP-9 จานทรงตื้น 9"

2.AFP-9 จานทรงตื้น 9″

3.P916-9 จานทรงตื้น 9" ขอบกว้าง

3.P916-9 จานทรงตื้น 9″ ขอบกว้าง

4.ADP-9 จานทรงลึก 9"

4.ADP-9 จานทรงลึก 9″

5.AFP-8 จานทรงตื้น 8"

5.AFP-8 จานทรงตื้น 8″

6.P918-8 จานทรงตื้น 8" ขอบกว้าง

6.P918-8 จานทรงตื้น 8″ ขอบกว้าง

7.ADP-8 จานทรงลึก 8"

7.ADP-8 จานทรงลึก 8″

8.AFP-7 จานทรงตื้น 7" ขอบกว้าง

8.AFP-7 จานทรงตื้น 7″ ขอบกว้าง

9.AFP-6.5 จานทรงตื้น 6.5"

9.AFP-6.5 จานทรงตื้น 6.5″

10.P922-6.5 จานทรงตื้น 6.5" ขอบกว้าง

10.P922-6.5 จานทรงตื้น 6.5″ ขอบกว้าง

11.AOP-14 จานเปลมีขอบรูปไข่ 14"

11.AOP-14 จานเปลมีขอบรูปไข่ 14″

12.AOP-12 จานเปลมีขอบรูปไข่ 12"

12.AOP-12 จานเปลมีขอบรูปไข่ 12″

13.AOP-11 จานเปลมีขอบรูปไข่ 11″

13.AOP-11 จานเปลมีขอบรูปไข่ 11″

14.AOP-9.5 จานเปลมีขอบรูปไข่ 9.5"

14.AOP-9.5 จานเปลมีขอบรูปไข่ 9.5″

15.AOP-8 จานเปลมีขอบรูปไข่ 8"

15.AOP-8 จานเปลมีขอบรูปไข่ 8″

16.BOP-14 จานเปลเหลี่ยม 14"

16.BOP-14 จานเปลเหลี่ยม 14″

17.BOP-12 จานเปลเหลี่ยม 12"

17.BOP-12 จานเปลเหลี่ยม 12″

18.BOP-10 จานเปลเหลี่ยม 10"

18.BOP-10 จานเปลเหลี่ยม 10″

19.ADB-8.5 ชามแกง 8.5"

19.ADB-8.5 ชามแกง 8.5″

20.ADB-7.5 ชามแกง 7.5"

20.ADB-7.5 ชามแกง 7.5″

21.B816-7.5 ชามแกง 7.5" ปากบาน

21.B816-7.5 ชามแกง 7.5″ ปากบาน

22.ADB-6 ชามแกง 6"

22.ADB-6 ชามแกง 6″

23.BDB-9 ชามแกงมีขอบ 9"

23.BDB-9 ชามแกงมีขอบ 9″

24.BDB-8 ชามแกงมีขอบ 8"

24.BDB-8 ชามแกงมีขอบ 8″

25.B813-8 ชามแกงมีขอบ 8" ปากบาน

25.B813-8 ชามแกง 8″ ปากบาน

26.BDB-7 ชามแกงมีขอบ 7"

26.BDB-7 ชามแกงมีขอบ 7″

27.B814-7 ชามแกงมีขอบ 7" ปากบาน

27.B814-7 ชามแกง 7″ ปากบาน

28.ADB-4.5 ชามข้าว 4.5"

28.ADB-4.5 ชามข้าว 4.5″

29.ADB-4 ชามข้าว 4"

29.ADB-4 ชามข้าว 4″

30.B819-7 ชามโคมญี่ปุ่น 7"

30.B819-7 ชามโคมญี่ปุ่น 7″

31.B820-6 ชามโคมญี่ปุ่น 6"

31.B820-6 ชามโคมญี่ปุ่น 6″

31.B820-6 ชามโคมญี่ปุ่น 6"

32.B821-5 ชามโคมญี่ปุ่น 5″

33.ADB-3.75 ชามแบ่ง 3.75"

33.ADB-3.75 ชามแบ่ง 3.75″

34.ADB-3.5 ชามแบ่ง 3.5"

34.ADB-3.5 ชามแบ่ง 3.5″

35.ASD-3.5 ถ้วยน้ำจิ้ม 3.5"

35.ASD-3.5 ถ้วยน้ำจิ้ม 3.5″

36.ASD-3.25 ถ้วยน้ำจิ้ม 3.25"

36.ASD-3.25 ถ้วยน้ำจิ้ม 3.25″

37.AL-8.5 ทัพพี 8.5"

37.AL-8.5 ทัพพี 8.5″

38.AT-3 แก้วน้ำ 3"

38.AT-3 แก้วน้ำ 3″

39.AM-3.5 ถ้วยหู 3.5"

39.AM-3.5 ถ้วยหู 3.5″

40.AC/S-3 ถ้วยกาแฟพร้อมจานรอง

40.AC/S-3 ถ้วยกาแฟพร้อมจานรอง

41.ALB-9.5 โถข้าวพร้อมฝา 9.5"

41.ALB-9.5 โถข้าวพร้อมฝา 9.5″

41.ALB-9.5 โถข้าวพร้อมฝา 9.5"

41.ALB-9.5 โถข้าวพร้อมฝา 9.5″

42.AC/ATP-10 ชุดกาแฟพร้อมถาดรอง 10"

42.CTP-10 ถ้วยกาแฟพร้อมถาดรอง 10″

43.ASP-5 ช้อน 5"

43.ASP-5 ช้อน 5″

43.ASP-5 ช้อน 5"

44.ATP-11.5 จานออเดอฟ 11. 5″

45.ATP-5.5 ถาดสุกี้ 5.5"

45.ATP-5.5 ถาดสุกี้ 5.5″

46.ATP-6 จานซูชิ 6"

46.ATP-6 จานซูชิ 6″