THINK  MELAMINE  PRODUCTS  THINK  INTER MELAMINE

INTER MELAMINE CO.,LTD

150/31 Moo 3 Teparak Rd. K.M.10 Bangpleeyai Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand. Tel. (662) 3855552, 3855536-7
Fax. (662) 3855581 E-mail : inquiry@intermelamine.co.th / intermelamine@hotmail.com Line : intermelamine