ภาชนะเมลามีน เป็นโพลิเมอร์ผสมระหว่างเมลามีนกับฟอร์มอลดีไฮด์ นิยมนำมาใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ อาหาร ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น ชาม, จาน, ถ้วยกาแฟ, ทัพพี, ช้อน, ถุงพลาสติก เป็นต้น เพราะมีน้ำหนักเบามีสีสันและลวดลายสวยงาม ราคาถูกทั้งที่ผลิตใช้เองในประเทศและที่นำเข้าจากต่างประเทศ

 

25560731-155131

 

ภาชนะเมลามีน สามารถทนความร้อนที่อุณหภูมิต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียสได้โดยไม่ก่อให้เกิด อันตรายใดๆ (ไม่ทำให้สารฟอร์มาลดีไฮด์แพร่กระจาย) แต่ถ้าสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงกว่า 100 องศาเซลเซียส (ปรุง / อุ่นอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ) จะก่อให้เกิดอันตรายได้ เพราะผิวภาชนะจะเกิดการบวมแตก หรือเกิดรอยไหม้ทำให้มีการแพร่กระจายออกมาของสารฟอร์มาลดีไฮด์ในปริมาณที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค (มีการแพร่กระจายออกมาของสารฟอร์มาลดีไฮด์เกิน 2 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้แพร่กระจายได้ไม่เกิน 2 มิลลิกรัม/ลิตร) ซึ่งสารฟอร์มาลดีไฮด์นี้เป็นสารก่อมะเร็งในระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร